นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Term and Condition นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท จุไรรัตน์มิวสิค จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ผู้ใช้งานที่เข้ามาเยี่ยมชม และลงทะเบียนกับแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ www.ChurairatOnline.com (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้งาน")

บริษัทฯ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคนที่เข้าเยี่ยมชม และลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องการที่จะชี้แจงให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เท่าที่จำเป็น สำหรับการดำเนินงานเพี่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง

ยกเว้นการถูกบังคับด้วยกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ/ลูกค้าท่านอื่น ตลอดจนบุคลากรของบริษัทฯ  หรือบุคคลอื่น

ข้อมูลของผู้ใช้งาน ทางบริษัทฯ นำไปใช้ทำอะไรบ้าง

  1. นำไปใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน เมื่อทางบริษัทฯ ทราบว่า ผู้ใช้งานเป็นใคร อยู่ที่ไหน มีวิธีการติดต่อท่านอย่างไรได้บ้าง มีความต้องการพิเศษอะไรอย่างไร ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ จะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
  2. นำไปใช้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสิ่งที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน

หากผู้ใช้งานต้องการที่จะให้บริษัทฯ เลิกใช้ข้อมูลของท่าน

ผู้ใช้งานสามารถแจ้งให้บริษัทฯ เลิกใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการส่งข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่บริษัทฯ มีให้บริการ และทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการให้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

การรวบรวมข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลอื่นเกี่ยวกับผู้ใช้ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานใช้ท่องอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่มีลิงก์ซึ่งผู้ใช้งานใช้เพื่อเข้ามาในเว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลรวมหมู่ ซึ่งผู้ใช้งานส่งมาที่เว็บไซต์ (เช่น เมืองที่อาศัยอยู่) ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตน และจะนำมาใช้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการบนเว็บไซต์นี้อย่างได้ผลตรงตามเป้าหมายเท่านั้น บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลรวมหมู่ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวไปให้บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อการนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ ผู้ใช้งานต้องศึกษาเนื้อหาของนโยบาย วิธีการปฏิบัติ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตัวเอง

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (Cookies)

คำว่า “คุกกี้” ที่ทางบริษัทฯ ใช้จะหมายถึงคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามคำสั่งของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลเล็ก ๆ ที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน คุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ในการนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือในแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานได้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราว์เซอร์อ่านข้อมูลในคุกกี้ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตรหรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน เบราว์เซอร์จะยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงเฉพาะคุกกี้ที่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานแล้วเท่านั้น

เหตุผลในการใช้คุกกี้

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่า ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ผู้ใช้งานชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค ซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคุกกี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานให้คะแนนเว็บเพจต่าง ๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้

การปฏิเสธและการลบทิ้งคุกกี้จะทำได้อย่างไร

บริษัทฯ จะไม่ใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะยอมรับคุกกี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ ปกติเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ

หรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ www.allaboutcookies.org เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือ และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้งคุกกี้ดังกล่าว โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานควรทราบว่าถึงแม้จะปฏิเสธการใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ทางบริษัทฯ จะตีพิมพ์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงลงบนหน้าเว็บเพจนี้ และจะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ ขอให้ท่านโปรดติดตามอ่านดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ อยู่เสมอ

วิธีการติดต่อกับเรา

หากท่านต้องการที่จะติดต่อกับทางบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ Contact@ChurairatMusic.com