ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัท จุไรรัตน์มิวสิค จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ให้บริการสั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ www.ChurairatOnline.com (ต่อไปนี้เรียกว่า "สินค้า") ให้แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ")

ผู้ซื้อตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกใช้บังคับโดยทางบริษัทฯ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพัน ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้ จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยผู้ซื้อและบริษัทฯ เท่านั้น

สินค้าและการสั่งซื้อ

  1. การตกลงและยินยอมในการสั่งซื้อสินค้า เกิดขึ้นโดยผู้ซื้อและบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งผู้ซื้อได้ยอมรับในรายละเอียดสินค้าทุกประการ รวมไปจนถึงราคาสินค้าก่อนการสั่งซื้อ
  2. คำสั่งซื้อหลังการชำระเงิน จะถือว่าเพิกถอนไม่ได้ และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีก เมื่อคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากผู้ซื้ออีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีผู้ซื้ออาจร้องขอให้บริษัทฯ ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ โดยยึดหลักตามความสมเหตุสมผล 

การชำระเงินและการคืนเงิน

  1. ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด เงินโอน บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
  2. ผู้ซื้อยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลัง เว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อและบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ผู้ซื้อได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดที่ผู้ซื้อได้รับจากบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
  3. ผู้ซื้อรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จ จะกระทำได้ต่อเมื่อบริษัทฯ ยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ผู้ซื้อรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างรวดเร็วเสมอไป การดำเนินการอาจจะใช้เวลาและขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร และ/หรือ ผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น